FORMU DOLDURUN
SİZİ ARAYALIM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ( “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Barış Mah. Belediye Cad. Gınza Lavınya Blok No: 30 İç Kapı No: 6 Beylikdüzü/İstanbul

Telefon: + 90 212 872 84 98

E-posta: [email protected]

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Bilgileriniz:ad soyadı;
 2. İletişim Bilgileriniz:e-posta adresi, telefon numarası;
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri bilgilerinin sisteme yüklenmesi,
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi,
 • • Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahiplerine, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ nezdinde kişisel verileriniz Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, internet aracılığıyla yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

CRM MEDYA REKLAM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ